Kärsimys mielen joustamattomuutena

”We cannot change anything unless we accept it.”

HOT rakentuu KKT:n perusperiaatteiden ja -menetelmien pohjalle. Siten myös HOT:ssa tutkitaan ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen vuorovaikutusta. HOT alleviivaa erityisesti kielen merkitystä psykologisen kärsimyksen aiheuttajana. Kielellisyytemme on kaksiteräinen miekka: kieli mahdollistaa sen, että voimme olla loistavia ongelmanratkaisijoita tai luovia ajattelijoita, mutta se saa meidät myös juuttumaan jäykkiin ja tehottomiin tapoihin ratkaista ongelmallisia kokemuksia. Jos samaistumme liian voimakkaasti ajatustemme sisältöihin, saatamme pitää uskomuksiamme kirjaimellisesti tosina tai koetamme ratkaista murehtimalla ongelmia, jotka eivät ole ratkaistavissa. Voimme myös vältellä kohtaamasta ongelmallisten kokemuksen sisältöjä, mikä johtaa ketjuuntuvien merkitysyhteyksien, tunteiden ja toimintatapojen luuppeihin. Hankalien kokemusten välttäminen on kuin juoksuhiekkaa: mitä enemmän ponnistelemme irti, sitä enemmän hiekka upottaa. Esimerkki: sosiaalinen ahdistus johtaa sosiaalisten tilanteiden välttämiseeen, koska tilanteet nostavat mieleen aikaisempia huonoja kokemuksia ja niissä syntyneitä kielteisiä uskomuksia (”kaikki arvostelevat”, ”olen huomion kohteena”, ”mokaan”), tunteita (häpeä, pelko) ja tuntemuksia (hikoilu, punoitus, sydämentykytys). Vaikka näiden kokemuksen sisältöjen välttäminen helpottaa ahdistuneisuutta hetkellisesti, se kapeuttaa pitkällä aikavälillä elämänpiiriä ja lisää kärsimystä.

Hyväksyntä ei tarkoita kärsimystä aiheuttavien asiantilojen hyväksyntää, vaan avoimen tilan luomista oman kokemuksen tutkimiseen. Hyväksyntä on sitä, että uskaltaudut tarkastelemaan elämää ja kokemuksiasi välttelemättä: avoimesti, uteliaasti, rehellisesti ja realistisesti – sellaisina kuin ne ovat. Tietoisuustaitojen ytimessä on pyrkimys hidastaa reaktiivisuutta ja saada parempi kontakti alati vaihtuviin kokemuksen sisältöihin. Silloin niitä on mahdollista tutkia perspektiivin päästä. Etäisyyden luominen omaan välittömään kokemukseen avaa myös portin muutoksen mahdollisuuteen.

Terapian tavoitteet pähkinänkuoressa

HOT on aktiivista terapiaa: sen kuluessa ei vain puhuta ongelmista, vaan keskitytään opettelemaan sellaisia uusia taitoja, jotka parantavat elämäsi laatua. Yleisellä tasolla voi sanoa HOT:ssa olevan kaksi keskeistä tavoitetta:

1. Ensimmäinen tavoite on tehdä elämästäsi tyydyttävämpää ja merkityksellisempää. Sinulle merkityksellisten asioiden selkiyttäminen auttaa näkemään terapian tavoitteet mielekkäinä haasteina. Se motivoi myös ponnisteluun haastavaltakin tuntuvien muutoksien aikaansaamiseksi. Tavoitteiden suuntaisten tekojen lisääntyessä tunne elämän mielekkyydestä vahvistuu.

2. Toisena tavoitteena on lisätä mielen joustavuutta. Se miten käyttäydymme, heijastelee usein huomaamattomia, totunnaisia ajatus- ja asennoitumistapojamme. Tällaista toimintaa voi kutsua automaattiohjaukseksi. Joskus automatisoituneet toimintatavat ovat jäykkiä (esim. murehtimistaipumus) ja aiheuttavat tahtomattamme ikäviä seurauksia ja kärsimystä. Lisääntyvä tietoisuus oman kokemuksen sisällöistä tekee mahdolliseksi tarkastella lähemmin pelkoja ja ahdistuksia sekä tulla niiden kanssa tutuksi sen sijaan, että vältämme ja pakenemme niitä.

Tietoisuustaidot terapiassa

Terapian tärkeä elementti onkin tietoisuustaitojen harjaannuttaminen sekä tapaamisissa että niiden välillä. HOT:ssa tietoisuustaitojen harjaannuttaminen on osa empiirisen tutkimuksen pohjalle rakentuvaa käyttäytymisen muuttamisen projektia. Tietoisuustaitoja ei harjoiteta siis itsetarkoituksellisesti, vaan kontaktin saamiseksi omaan kokemukseen tässä ja nyt. Kun kyky olla tietoisena hetkien virrassa lisääntyy, on mahdollista huomata paremmin ne hetket, jotka ovat ratkaisevia käyttäytymisen muuttamiseksi. Kun opit tarkastelemaan kärsimystä aiheuttavia ajatuksia, tunteita, muistoja, ja toimintayllykkeitä etäisyyden päästä, niiden aiheuttama ”psykologinen kitka” vähenee ja kykenet toimimaan paremmin sinulle tärkeiden asioiden ja tavoitteiden suuntaisesti.

HOT-interventioiden tarkoituksena on
– vähentää sulautumista kielellisiin sisältöihin eli ongelmallisiin ajatuksiin (harjoitukset, paradoksit, metaforat)
– tunnistaa ja vähentää välttämiskäyttäytymistä (esim. huomaamalla välttämiskäyttäytymisen seuraukset suhteessa itselle tärkeiden asioiden tavoittamiseen)
– opettaa hyväksyntää ja halukkuutta altistua ongelmallisille kokemuksen sisällöille (ajatukset, tunteet, kehon tuntemukset, muistikuvat, mielikuvat) vaihtoehtona välttämiskäyttäytymiselle
– harjoittaa tunnistamaan ongelmalliset minä-tarinat ja niihin sulautuminen sekä ottamaan niihin etäisyyttä
– selkeyttää sitä, mitkä asiat ovat merkityksellisiä: millaiset asiat omassa elämässä antavat elinvoimaa ja motivaation ponnistella muutoksen aikaansaamiseksi silloinkin, kun se tuntuu erityisen haastavalta
– opetella sitoutumaan hankalinakin hetkinä sellaisiin tekoihin, jotka vievät kohti itselle tärkeitä asioita ja lisäävät vähitellen kokemusta elämän mielekkyydestä

Lisää tietoa HOTista

Copyright © 2022 Konteksti.net. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivuston sisällön kopiointi tai lainaaminen ilman lupaa kielletty.

Jaa:
Share